فرهنگی - آرشیو

به همت دفتر سازمان قرآنی دانشگاهیان شعبه جهاددانشگاهی خراسان جنوبی:

سلسله نشست های آموزشی مشاوره پیش از ازدواج برگزار شد

به همت دفتر سازمان قرآنی دانشگاهیان شعبه جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، سلسله نشست های آموزشی مشاوره پیش از ازدواج، با ۵ سرفصل به مدت ۱۵ ساعت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب