اساسنامه‌ سازمان‌ انتشارات جهاد دانشگاهی‌

تعداد بازدید:۲۳۴۶

 

مقدمه‌:

با عنایت‌ به‌ تجربیات‌ گسترده‌ و سابقه‌ ممتد جهاددانشگاهی‌ در زمینه‌ چاپ‌ و انتشار کتب‌ علمی‌ و دانشگاهی‌ و براساس‌ بند2، ماده‌ 3 اساسنامه‌ جهاددانشگاهی‌ مبنی‌بر « ایجاد تشکیلات ‌مناسب‌ به‌‌منظور تألیف‌، ترجمه‌ و انتشار کتب‌، نشریات‌، نتایج‌ تحقیقات‌ و مقالات‌ علمی‌، فرهنگی‌ و تولیدمواد کمک‌‌آموزشی‌» و درجهت‌ تحقق‌ استراتژی‌ برنامه‌ توسعه‌ جهاد دانشگاهی‌ مبنی‌ بر « ایجاد هماهنگی‌ و تمرکز در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و عـدم‌ تمرکز در اجرای‌ برنامه‌ها» مطابق‌ این‌ اساسنامه‌، «سازمان‌ انتشارات‌ جهاددانشگاهی‌» تأسیس ‌می‌گردد.

 

فصل‌ اول : کلیات‌

ماده‌ 1 : تعریف‌

سازمان‌ انتشارات‌ جهاددانشگاهی‌ تشکیلاتی‌ است‌ وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهی‌که‌ مطابق‌ این‌ اساسنامه‌ و به‌ منظور سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، نظارت‌، ایجاد هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در امور انتشاراتی‌ جهاددانشگاهی‌ تشکیل‌ می‌شود.

 

ماده‌ 2 : هدف‌

هدف‌ از تأسیس‌ سازمان‌، تمرکز در سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌، ایجاد هماهنگی‌ ووحدت‌ رویه‌، انجام‌ فعالیت‌های تولیدی‌، ترویجی‌، تبلیغی‌ و کمک‌ آموزشی‌ درخصوص‌ فرهنگ‌ مکتوب‌ با تأکید بر آثار دانشگاهی‌، انضباط تشکیلاتی‌ و نیز افزایش‌ بهره‌وری‌ فعالیت‌های انتشاراتی‌ جهاد دانشگاهی‌ است‌.

 

ماده‌ 3 : مرکز سازمان : مرکز اصلی‌ سازمان‌ در تهران‌ است‌ و با تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ می‌تواند شعبه‌هایی‌ در سراسر کشور داشته‌ باشد.

 

ماده‌ 4 : مدت‌ سازمان‌ : مدت‌ سازمان‌ از تاریخ‌ تأسیس‌ نامحدود است‌.

 

فصل‌ دوم : وظایف‌

ماده‌ 5 : وظایف‌ سازمان‌ عبارتست‌ از:

1-     تدوین‌ سیاستها و اولویتهای‌ انتشاراتی‌ جهاددانشگاهی‌ و ارائه‌ به‌ شورای‌ علمی‌ جهاد دانشگاهی‌ جهت‌ تصویب‌

2-     برنامه‌ریزی‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ انتشارات‌ جهاددانشگاهی‌ مطابق‌ با سیاستهای‌ تفصیلی‌و اولویت‌های‌ انتشاراتی‌ مصوب‌ شورای‌ علمی‌

3-     چاپ‌ و انتشار کتب‌ و نشریات‌ علمی‌، فرهنگی‌، تخصصی‌ از طریق‌ شعب‌ سازمان‌

4-     بـرگزاری‌ نمایشگاههای‌ کتاب‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ صورت‌ سراسری‌، استانی‌ و دانشگاهی‌

5-     تشکیل‌ گروههای‌ تخصصی‌ به‌ منظور بررسی‌ و اعلام‌ نظر درباره‌ ابعاد علمی‌ و اقتصادی‌ کتب‌آماده‌ انتشار

6-     ایجاد شبکه‌ پخش‌ و توزیع‌ کتاب‌ به‌ صورت‌ متمرکز با همکاری‌ شعب‌ سازمان‌

7-     اقدام‌ به‌ هرگونه‌ عملیات‌ مجاز بازرگانی‌ مطابق‌ آیین‌نامه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ مرکزی‌.

8-     تشکیل‌ صندوق‌ تعاون‌ با مشارکت‌ واحدها

9-     همکاری‌ و مشارکت‌ با سازمانها و نهادهای‌ انتشاراتـی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ براساس‌ ضوابط

 

فصل‌ سوم‌ : ارکان‌ سازمان‌

ماده‌ 6 : ارکان‌ سازمان‌

1-     مجمع‌ عمومی‌ (معاونان‌ فرهنگی واحدها)

2-     شورای‌ مرکزی‌

3-     رئیس‌ سازمان‌

4-     شعب‌ سازمان‌

 

ماده‌ 7 : مجمع‌ عمومی‌

مجمع‌ عمومی‌ متشکل‌ از کلیه‌ معاونان‌ فرهنگی‌ واحدهای‌ دارای‌ مراکز انتشاراتی‌ فعال‌ و اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ می‌باشد. این‌ مجمع‌ حداقل‌ سالی‌ یکبار تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

تبصره‌: مرجع‌ تشخیص‌ مراکز انتشاراتی‌ فعال‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ است‌.

 

ماده‌ 8: وظایف‌ مجمع‌ عمومی‌

1-   تعیین‌ خطوط کلی‌ و خط مشی‌ کلان‌ سازمان‌.

2-   انتخاب‌ 5 نفر از معاونان‌ فرهنگی‌ جهت‌ عضویت‌ در شورای‌ مرکزی‌.

3-   انتخاب‌ بازرس‌ و تدوین‌ وظایف‌ آن‌.

4-   استماع‌ گزارش‌ مسئولین‌ اجرایی‌ سازمان‌ و بازرس‌.

5-   ارائه‌ هرگونه‌ پیشنهاد درخصوص‌ اصلاح‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌ سازمان‌.

 

ماده‌ 9 : اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ سازمان‌

1-   رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ (رئیس‌ شورای‌ مرکزی)

2-   نماینده‌ هیأت‌ امناء جهاددانشگاهی‌

3-   معاون‌ فرهنگی‌ (نایب‌ رئیس‌ شورا)

4-   رئیس‌ سازمان‌ (دبیر شورا)

5-   پنج‌ نفر از معاونان‌ فرهنگی‌ واحدها به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی

تبصره‌: احکام‌ اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ از سوی‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌ برای‌ مدت‌ 3 سال‌ صادرمی‌شود.

 

ماده‌ 10: وظایف‌ شورای‌ مرکزی‌

1-   بررسی‌ و تصویب‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالانه‌ سازمان‌.

2-   بررسی‌ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امناء جهاددانشگاهی‌.

3-   تصویب‌ گروههای‌ تخصصی‌ برای‌ بررسی‌ و صدور مجوز چاپ‌ کتاب‌.

4-   تصویب‌ آیین‌نامه داخلی‌ جلسات‌ شورای‌ مرکزی‌.

5-   تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ موردنیاز سازمان‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط جهاددانشگاهی‌.

6-   نظارت‌ بر عملکرد اجرایی‌ و اداری‌ سازمان‌.

7-   نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ اساسنامه‌.

8-   تدوین‌ و تصویب‌آیین‌نامه و صدور مجوز تأسیس‌ ‌شعب‌‌‌ سازمان‌ و تعیین محدوده‌‌‌ فعالیت‌ هرشعبه‌.

9-   بررسی‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌ سازمان‌ که‌ از سوی‌ رئیس‌ سازمان‌ پیشنهاد می‌شود.

10-  بررسی‌ و تصویب‌‌ عملیات‌ و تراز سالانه ‌‌مالی ‌‌‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌‌امناء جهاد دانشگاهی‌.

11-  پیشنهاد نمودار تشکیلاتی‌ و تغییر یا اصلاح ‌‌مواد اساسنامه ‌‌سازمان‌ به‌ هیأت‌‌امناء جهاد دانشگاهی‌.

 

ماده‌ 11:  رئیس‌ سازمان‌

رئیس‌ سازمان‌ انتشارات‌ جهاددانشگاهی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ فرهنگی‌، تأیید شورای مرکزی‌، تصویب‌ هیأت‌‌امناء و حکم‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌ به ‌مدت‌ 3 سال‌ منصوب‌ می‌شود. تمدید مسئولیت‌ رئیس‌ سازمان‌ برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلامانع‌ است‌.

 

ماده‌ 12: وظایف‌ رئیس‌ سازمان‌

1-   اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ مرکزی‌

2-   استخدام‌، انتصاب‌، انفصال‌، ارتقا و اعطای‌ پاداش‌ و حقوق‌ به‌ کارکنان‌ سازمان‌ در  چارچوب ‌آیین‌نامه‌های‌ جهاد دانشگاهی‌

3-   ارائه‌ پیشنهاد به‌ شورای‌ مرکزی‌ در جهت‌ ارتقاء کیفی‌ و کمی‌ فعالیت‌های سازمان‌

4-   افتتاح‌ حساب‌ ریالی‌ و ارزی‌ در بانکها و مؤسسات‌ اعتباری‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط جهاددانشگاهی‌

5-   انجام‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ و اداری‌  سازمان‌

6-   امضاء کلیه‌ مکاتبات‌ اداری‌ سازمان‌ و اسناد مالی‌ تعهدآور

7-   پیشنهاد برنامه‌ و بودجه‌ سالانه‌ سازمان‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌ جهت‌ تصویب‌

8-   ارائه‌ گزارش‌ تراز سالانه‌ در پایان‌ سال‌ مالی‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌

9-   تهیه‌ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ و ارائه‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌

10-   پیشنهاد نمودار تشکیلاتی‌ سازمان‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌ جهت‌ تصویب‌

11-   صدور مجوز نشر برای‌ انتشار آثار مکتوب‌ در جهاددانشگاهی‌ بر اساس‌ مصوبات‌ گروههای‌ تخصصی‌ و آیین‌نامه‌ مصوب‌ شورای‌  مرکزی‌

تبصره‌ : رئیس‌ سازمان‌ می‌تواند با تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ به‌ تعداد لازم‌ مشاورانی‌ در زمینه‌های‌ حقوقی‌ و تخصصی‌ نشر داشته‌ باشد.

 

ماده‌ 13 : شعب‌ سازمان‌ 

سازمان‌ می‌تواند با تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ و مطابق‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ به‌ تشکیل‌ شعبه‌ در واحدهای‌ جهاددانشگاهی‌ اقدام‌ نماید. ادامه‌ فعالیت‌ مراکز انتشاراتی‌واحدها به‌ عنوان‌ شعبه‌ سازمان‌ منوط به‌ تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ است‌.

تبصره‌ : معاونان‌ فرهنگی‌ واحدها مسئولیت‌ شعب‌ را عهده‌دار می‌باشند.

 

فصل‌ چهارم‌ : امور مالی‌

ماده‌ 14: منابع‌ مالی‌ سازمان‌

1-   کمک‌های‌ جهاددانشگاهی‌.

2-   درآمد حاصل‌ از فروش‌ تولیدات‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌.

3-   قبول‌ کمک‌ و هدایای‌ مردمی‌.

4-   درآمد حاصل‌ از مشارکت‌ و سرمایه‌گذاری‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌.

 

ماده‌ 15: سازمان‌ مشمول‌ آیین‌نامه مالی‌ و معاملاتی‌ جهاددانشگاهی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 16 : سازمان‌ می‌تواند از تسهیلات‌ بانکها و مؤسسات‌ اعتباری‌ طبق‌ ضوابط جهاد دانشگاهی ‌استفاده‌ کند.

 

ماده‌ 17 : بازرس‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌ یک‌ سال‌ از سوی‌ مجمع‌ عمومی‌ انتخاب‌ و با حکم‌ رئیس ‌جهاد دانشگاهی‌ منصوب‌ و وظیفه‌ آن‌ بازرسی‌ اجرای‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومی‌ و شورای‌ مرکزی‌ و امور محوله‌ از سوی‌ مجمع‌ عمومی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 18 : انحلال‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد شورای‌ مرکزی‌، تأیید مجمع‌ عمومی‌ و تصویب‌ هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی‌ و انحلال‌ شعب‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ سازمان‌ و تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 19 : این اساسنامه با 19 ماده‌ و 4 تبصره‌ در پنجاه‌ و هفتمین‌جلسه‌ هیأت‌ امناء جهاددانشگاهی‌ در تاریخ‌ 27/04/1379 به‌ تصویب‌ رسید و از تاریخ‌ ابلاغ‌ قابل‌اجرا خواهد بود.

کلید واژه ها: اساسنامه‌ سازمان‌ انتشارات جهاد دانشگاهی‌

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸