اساسنامه‌ مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان‌ ایران

تعداد بازدید:۲۰۴۲

 

مقدمه‌:

به‌ منظور شناساندن‌ هر چه‌ بیشتر ارکان‌ و مظاهر پرشکوه‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ میهن‌ اسلامی‌ به‌ نسل‌ جوان‌ و به‌ ویژه‌ دانشجویان‌ کشور که‌ مالاً به‌ شکوفایی ‌استعدادها و بروز خلاقیت‌های‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ این‌ نسل‌ منجر می‌گردد، جهاد دانشگاهی‌ بر اساس‌ دو دهه‌ تجربه‌ و دستاوردهای‌ فرهنگی‌ خود، اقدام ‌به‌ تأسیس‌ « مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان‌ ایران ‌» می‌نماید.

 

فصل‌ اول : کلیات‌

ماده‌ 1 : تعریف‌

مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان‌ ایران‌ تشکیلاتی‌ است‌ وابسته به‌ معاونت‌ فرهنگی‌ جهاددانشگاهی‌ که‌ براساس‌ اولویت‌های‌ فرهنگی‌ کشور و به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ و تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ سیاحتی‌ و زیارتی‌ وانجام‌ فعالیت‌های ویژه‌ گردشگری‌ برای‌ دانشجویان‌ در ابعاد فرهنگی‌، آموزشی ‌و علمی‌ تشکیل‌ می‌گردد. « مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان ‌ایران‌» که‌ در این‌ اساسنامه‌ از این‌ پس‌ با عنوان‌ « مرکز» از آن‌ نام‌ برده‌ می‌شود دارای‌ تشکیلات‌ مرکزی‌ در تهران‌ و شعب‌ مختلف‌ در مناطق‌ دانشگاهی ‌سراسر کشور خواهد بود.

 

ماده‌ 2 : هدف

هدف‌ از تأسیس‌ مرکز، تمرکز در سیاستگذاری‌ و هماهنگی‌ تشکیلاتی‌ درفعالیت‌های فرهنگی‌ در امر گردشگری‌ دانشجویان‌، اهتمام‌ و اقدام‌ به ‌شناساندن‌ مواریث‌، سنن‌ و آثار مذهبی‌، تاریخی‌ و ملی‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌، آشنایی‌ دانشجویان‌ با مناطق‌ محروم‌ کشور، ارائه‌ الگوهای‌ جدید در برنامه‌های‌ فرهنگی‌ و سیاحتی‌، تقویت‌ روحیه‌ جمع‌گرایی‌ و فعالیت‌های گروهی‌ در میان‌ دانشجویان‌، آشنایی‌ با دست‌آوردهای‌ مثبت‌ تاریخی‌، ملی‌ وفرهنگی‌ سایر کشورها به‌ ویژه‌ کشورهای‌ اسلامی‌ به‌ منظور برقراری‌ تبادل‌ و تعامل‌ صحیح‌ و مثبت‌ فرهنگی‌ با آنها است‌.

 

ماده‌ 3 : وظایف

1-     انجام‌ سیاستگذاری‌ متمرکز و ایجاد هماهنگی‌ تشکیلاتی‌ در فعالیت‌های ‌فرهنگی دانشجویان‌ در حوزه‌ گردشگری‌.

2-     شناخت‌ نیازهای‌ دانشجویان‌ کشور و فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ و مساعد برای‌ شکوفایی‌ شخصیت‌ علمی‌ و عقیدتی‌ آنان‌.

3-   طراحی‌ و تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ به‌ منظور شناخت‌ جامع‌ از سرزمین‌هایی‌ که‌ فرهنگ‌ و مدنیت‌ اسلام‌ و ایران‌ در آن‌ جلوه‌ یافته‌ است‌.

4-     ایجاد ارتباط با مجامع‌ و نهادهای‌ فعال‌ در امر گردشگری‌ به‌ منظوربهره‌مندی‌ از تجربیات‌ آنان‌ و انجام‌ فعالیت‌های مشترک‌.

5-   شناساندن‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مناطق‌ مختلف‌ کشور به‌ دانشجویان‌ و بازشناسی‌ وجوه‌ مثبت‌ آداب‌ آئینی‌ و بومی‌ بکر و فرهنگ‌ساز نواحی‌گوناگون‌ ایران‌.

6-   ایجاد شرایط مناسب‌ جهت‌ ارتباط فعال‌ قشر دانشگاهی‌ جوان‌ و خلاق‌ بافرهیختگان‌ سایر ملل‌ و تحکیم‌ پیوند مودت‌ و تقویت‌ همبستگی‌ بامسلمانان‌ جهان‌.

7-     برپایی‌ نمایشگاههایی‌ با هدف‌ معرفی‌ ظرفیت‌های‌ فرهنگی‌، تاریخی‌ وجاذبه‌های‌ گردشگری‌ علمی‌، فرهنگی‌ ایران‌.

8-   برگزاری‌ همایش‌ها و سمینارهایی‌ با حضور استادان‌ و ایران‌شناسان ‌برجسته‌ داخلی‌ و خارجی‌ در رابطه‌ با معرفی‌ مراکز فرهنگی‌ کشور، بازشناسی‌ تاریخ‌ و فرهنگ‌ مناطق‌ مختلف‌ ایران‌ و بررسی‌ راهکارهای ‌اشاعه‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ گردشگری‌ و ایرانگردی‌ با بهره‌گیری‌ ازجاذبه‌های‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و هنری‌.

9-   برگزاری‌ نشست‌هایی‌ میان‌ دانشجویان‌ ایرانی و دانشجویان‌ دیگر کشورها به‌ منظور تبادل‌ اطلاعات‌ تاریخی‌ و فرهنگی‌ و آشنایی‌ متقابل‌ با جاذبه‌های‌ گردشگری‌ سایر کشورها.

10- برپایی‌ اردوهای‌ عمرانی‌ در مناطق‌ محروم‌.

11- ایجاد پایگاه‌ رایانه‌ای‌ درخصوص‌ اطلاع رسانی‌ لازم‌ درباره‌ موضوعات مربوط به‌ گردشگری‌ دانشجویان‌.

 

فصل‌ دوم‌ : ارکان‌ و تشکیلات‌

ماده‌ 4 : ارکان‌

1-    شورای‌ مرکزی‌

2-   رئیس‌ مرکز

3-   شعب‌ مرکز

 

ماده‌ 5 : ترکیب‌ اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌

1-   رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ (به‌ عنوان‌ رئیس‌ شورا)

2-   معاون‌ فرهنگی‌ (به‌ عنوان‌ نایب‌ رئیس‌ شورا)

3-   رئیس‌ مرکز (به‌ عنوان‌ دبیر شورا)

4-   چهار نفر از صاحب‌نظران‌ فرهنگی‌ و امور گردشگری‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ فرهنگی‌ و تأیید رئیس‌ جهاددانشگاهی‌.

تبصره‌ 1: احکام‌ اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ از سوی‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ برای‌ مدت‌ 3 سال‌ صادر می‌شود. انتخاب‌ مجدد آنان‌ در دوره‌های‌ بعدی‌ بلامانع ‌است‌.

تبصره‌ 2: جلسات‌ شورا با حضور رئیس‌ یا نایب‌ رئیس‌ و حداقل‌  اعضاء رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 3: جلسات‌ شورای‌ مرکزی‌ حداقل‌ ماهی‌ یکبار تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ بارأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ حاضران‌ در جلسه‌ قطعیت‌ می‌یابد.

 

ماده‌ 6 : وظایف‌ شورای‌ مرکزی‌

1-   بررسی‌ و تصویب‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالانه‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امنا.

2-   بررسی‌ و تصویب‌ برنامه‌ عملکرد سالانه‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌امنای‌ جهاد دانشگاهی‌.

3-   تصویب‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته‌های‌ علمی‌ و تخصصی‌ در امر گردشگری‌.

4-   تدوین‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ مورد نیاز مرکز در چهارچوب‌مقررات‌ جهاد دانشگاهی‌.

5-   نظارت‌ بر عملکرد اجرایی‌ و اداری‌ مرکز.

6-   صدور مجوز تأسیس‌ شعب‌ مرکز و تعیین‌ محدوده‌ فعالیت‌ هر شعبه‌.

7-   بررسی‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ مرکز که‌ از سوی ‌رییس‌ مرکز پیشنهاد می‌شود در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی‌.

8-   بررسی‌ و تصویب‌ عملیات‌ و ترازنامه‌ سالانه‌ ملی‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امنا.

9-   بررسی‌ نمودار تشکیلاتی‌ پیشنهاد شده‌ و تغییر یا اصلاح‌ مواد اساسنامه ‌مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ امناء.

 

ماده‌ 7 : رئیس‌ مرکز

رئیس‌ مرکز به‌ پیشنهاد معاون‌ فرهنگی‌، تصویب‌ هیأت‌ امناء و حکم‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ به ‌مدت‌ 3 سال‌ منصوب‌‌ می‌شود. تمدید مسئولیت‌ رئیس ‌مرکز برای‌ دوره‌های ‌‌بعدی‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ : تصمیم‌گیری‌ در مورد قبول‌ تقاضای‌ استعفای‌ رئیس‌ مرکز و یا عزل ‌مشارالیه‌ با رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ است‌.

 

ماده‌ 8 : وظایف‌ رئیس‌ مرکز

1-     اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ مرکزی‌ که‌ در چارچوب‌ اهداف‌ و وظایف‌ مرکز تدوین‌ و تصویب‌ شده ‌است‌.

2-     پیشنهاد نمودار تشکیلات‌ تفصیلی‌ و پست‌های‌ سازمانی‌ مرکز براساس‌ «تشکیلات‌» مصوب‌ هیأت‌ امنا، به‌ شورای‌ مرکزی‌ جهت‌ تصویب

3-     استخدام‌، انتصاب‌، انفصال‌، ارتقاء و اعطای‌ پاداش‌ و حقوق‌ به ‌اعضای‌ مرکز در چارچوب‌ آیین‌نامه‌های‌ جهاددانشگاهی‌

4-     ارائه‌ پیشنهاد به‌ شورای‌ مرکزی‌ در جهت‌ ارتقای‌ کمی‌ و کیفی ‌فعالیت‌های مرکز

5-     افتتاح‌ حساب‌ ریالی‌ در بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری‌ مطابق‌ مقررات ‌جهاددانشگاهی‌.

6-     مدیریت‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ و اداری‌ مرکز

7-     امضای کلیه‌ مکاتبات‌ اداری‌ و اسناد مالی‌ تعهدآور مرکز مطابق‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی‌

8-     پیشنهاد برنامه‌ و بودجه‌ سالانه‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌

9-     تهیه‌ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ مرکز و ارائه‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌

10- ارائه‌ گزارش‌ تراز سالانه‌ در پایان‌ سال‌ مالی‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌

11- دعوت‌ از اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ برای‌ تشکیل‌ جلسه‌

12- تهیه‌ و تنظیم‌ پیش‌نویس‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ مرکز و ارایه‌آن‌ به‌ شورای‌ مرکزی‌

 

ماده‌ 9 : محل‌ فعالیت‌

محل‌ اصلی‌ فعالیت‌ مرکز تهران‌ است‌.

 

ماده‌ 10: مدت‌ فعالیت‌

فعالیت‌ مرکز از تاریخ‌ تأسیس‌ نامحدود است‌.

 

ماده‌ 11 : شعب‌ مرکز

مرکز می‌تواند با تصویب‌ شورای‌ مرکزی‌ و مطابق‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوط به‌ تشکیل‌ شعب‌ در واحدهای‌ جهاددانشگاهی‌ اقدام‌ کند.

تبصره: مسئولیت‌ اداره‌ شعب‌ در واحدهای‌‌ جهاد دانشگاهی‌ با معاون ‌‌فرهنگی‌ واحد ذیربط خواهد بود.

 

فصل‌ سوم‌ : امور مالی‌

ماده‌ 12 : منابع‌ مالی

1-     اعتبارات‌ تخصیص‌ یافته‌ از سوی‌ جهاددانشگاهی‌.

2-     خودیاری‌ و کمک‌های ‌ نقدی‌ دانشجویان‌.

3-     کمک‌ سایر سازمانها و نهادها.

تبصره‌: فعالیت‌های مرکز مشمول‌ آیین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ جهاددانشگاهی‌خواهد بود.

 

ماده‌ 13 : انحلال‌ مرکز

انحلال‌ مرکز به‌ پیشنهاد رییس‌ مرکز، تأیید شورای‌ مرکزی‌ و تصویب‌ هیأت‌ امنای ‌جهاد دانشگاهی‌ و انحلال‌ شعب‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ مرکز، تأیید شورای ‌مرکزی‌ و تصویب‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌ می‌باشد.

 

ماده‌ 14 : این‌ اساسنامه‌ در 3 فصل‌ و 14 ماده‌ و 4 تبصره‌، در هفتاد و پنجمین‌ جلسه‌ هیأت‌ امنای‌ جهاددانشگاهی‌ در تاریخ‌ 10/3/1381 به‌ تصویب‌ رسید و از زمان‌ ابلاغ‌ قابل‌ اجراست‌.

کلید واژه ها: اساسنامه‌ مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان‌ ایران

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸