مطالب مرتبط با کلید واژه

سید کاشی


رئیس واحد

دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی   سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (دانشگاه تبریز – ۱۳۸۲) کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (دانشگاه تربیت مدرس- ۱۳۸۴) دکتری مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (دانشگاه تربیت مدرس - 1391) سوابق علمی و پژوهشی: ...