بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان

۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۴ ۶
بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان
بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان
بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان
بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان
بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان
بازدید سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از روزنامه آوای استان