مطالب مرتبط با کلید واژه " اساسنامه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی "


اساسنامه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

  مقدمه: به منظور سازماندهی مطلوب و توسعه (ارتقاء) مشارکت دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه اول توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر « تأکید بر تقویت ...