مطالب مرتبط با کلید واژه

اساسنامه‌ مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان‌ ایران


اساسنامه‌ مرکز گردشگری‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ دانشجویان‌ ایران

  مقدمه‌: به‌ منظور شناساندن‌ هر چه‌ بیشتر ارکان‌ و مظاهر پرشکوه‌ تمدن‌ و فرهنگ‌ میهن‌ اسلامی‌ به‌ نسل‌ جوان‌ و به‌ ویژه‌ دانشجویان‌ کشور که‌ مالاً به‌ شکوفایی ‌استعدادها و بروز خلاقیت‌های‌ علمی‌ ـ فرهنگی‌ این‌ نسل‌ منجر می‌گردد، جهاد دانشگاهی‌ ...