نخستین کمیته آموزش استان در جهاددانشگاهی

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۰

نخستین کمیته آموزش استان ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به دبیری جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد.