آزمون استخدامی مشاغل آتش نشانی در بیرجند برگزار شد

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰

 آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی استان برگزار و جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مجری برگزاری این آزمون بود.