بازدید محمد صادق بیجندی رییس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان و مهناز امامدادی رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پشتیبانان طرح های مشاغل خانگی خراسان جنوبی

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳