برگزاری ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۴۷
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی/ قائن
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی/ قائن
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی/ قائن
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی/ قائن
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / طبس
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / طبس
ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی / طبس