تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا

۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۶ ۷
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا
تجلیل سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از خبرنگاران ایسنا و ایکنا