تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا

۰۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۶ ۱۳
نام تهیه‌کننده: امیر مددی پور
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با شهدا