نشست بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵

سفر دکتر محمدصادق بیجندی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی کشور و سرکارخانم امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  به خراسان جنوبی و برگزاری نشست بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی استان 
روابط عمومی جهاددانشگاهی