غرفه جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان

۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۳۶

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با حضور در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی از ۲۷ آذرتا یکم دی ماه توانمندی های خود را به نمایش گذاشت.