بازدید استاندار از جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۸