سمینار تله های زندگی

۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۲۱

سمینار تله های زندگی به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با حضور دکتر مونا چراغی در بیرجند برگزار شد