اردوی دانشجویی ایران مرز پرگهر

۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۶

اولین اردوی دانشجویی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در قالب پانزدهمین دوره مجموعه‌های اردوهای طرح ملی تحت عنوان "اردوهای فناورانه ایران مرز پرگهر" توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد.