مطالب مرتبط با کلید واژه

اساسنامه‌ سازمان‌ انتشارات جهاد دانشگاهی‌


اساسنامه‌ سازمان‌ انتشارات جهاد دانشگاهی‌

  مقدمه‌: با عنایت‌ به‌ تجربیات‌ گسترده‌ و سابقه‌ ممتد جهاددانشگاهی‌ در زمینه‌ چاپ‌ و انتشار کتب‌ علمی‌ و دانشگاهی‌ و براساس‌ بند2، ماده‌ 3 اساسنامه‌ جهاددانشگاهی‌ مبنی‌بر « ایجاد تشکیلات ‌مناسب‌ به‌‌منظور تألیف‌، ترجمه‌ و انتشار کتب‌، نشریات‌، نتایج‌ تحقیقات‌ و ...