بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ساختمان اختصاص یافته به جهاددانشگاهی مرکز قاین

۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۵