نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی به همت جهاددانشگاهی استان برگزار شد