فعالیت های کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی در سال ۹۷

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۹
آموزش زبان در موزه/ کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی
جشن ویژه مدرسین/ کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی
جشن ویژه کودکان و نوجوانان/ کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی
آموزش زبان در سینما بهمن بیرجند/کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی
آموزش زبان در محیط
آموزش زبان در کتابخانه/ کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی
مسابقه علمی public speech competition/کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی
جلسات ویژه مدرسین/ کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی