حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب

۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۰ ۱۵
نام تهیه‌کننده: امیر مددی پور
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب
حضور جهاددانشگاهی در نمایشگاه اجلاسیه ملی جهادگران در فردوس و رونمایی از شکلات فراسودمند عناب