دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۳ ۹
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان
دیدار مسئولان حوزه سلامت شهرستان فردوس با سرپرست جهاد دانشگاهی استان