بازدید حسین خسروی نماینده محترم مردم شریف بیرجند، خوسف و درمیان از جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۵