بازدید منتخب مردم قاینات وزیرکوه در مجلس از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰

سلمان اسحاقی، منتخب مردم قاینات وزیرکوه در مجلس به همراه محمد عرفانی، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در استان از مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان بازدید کردند.