اساسنامه سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان

تعداد بازدید:۳۰۱۱

 

مقدمه:

با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام‌ظله) و اهتمام دولت‌ها مبنی بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تسهیل تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و به منظور ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال دانش‌آموختگان‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و با توجه به وظایف مندرج در اساسنامه جهاد دانشگاهی، «سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان» تأسیس می‌شود.

ماده 1- تعریف: سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‌ دانش‌آموختگان تشکیلاتی است وابسته به جهاد دانشگاهی که مطابق این اساسنامه تأسیس و از این پس اختصاراً «سازمان» نامیده می‌شود.

 

ماده 2- هدف سازمان:

مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال بیشتر دانش‌آموختگان و تسهیل تجاری‌سازی فناوری در پارک ها و مراکز رشد علم وفناوری و انتقال فناوری‌های به بلوغ رسیده به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در جهت تحقق اهداف سندچشم‌انداز و برنامه‌های توسعه جهاددانشگاهی.

 

ماده 3- محل سازمان: مرکز اصلی سازمان در تهران است و با تصویب شورای مرکزی سازمان می‌تواند شعب و مراکزی در جهادهای دانشگاهی سراسر کشور داشته باشد.

 

ماده 4- مدت سازمان: مدت سازمان از تاریخ تأسیس نامحدود است.

 

ماده 5- وظایف سازمان:

1-     مشارکت در تحقق سیاست ها و راهبرد های نظام در عرصه  اشتغال ،کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان

2-     برنامه‌ریزی در امر تسهیل اشتغال دانش‌آموختگان دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

3-     کمک نرم‌افزاری به امر اشتغال دانش‌آموختگان دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطبق با اهداف سازمان

4-     مطالعه و ارائه طرح‌های اشتغال‌زا به دستگا‌ه‌های اجرایی ذیربط

5-   مدیریت و راهبری امور شرکت‌ها و موسسات تحت پوشش جهاد دانشگاهی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد، توسعه ، ادغام و انحلال آن ها

6-   مدیریت و راهبری امور پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری تحت پوشش جهاد دانشگاهی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد، توسعه  و انحلال آ‌ن ها

7-     پیش‌بینی و اجرای سازوکارهای مناسب جهت تجاری‌سازی فناوری

8-     ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه اهداف سازمان

9-     طراحی،تدوین واجرای برنامه های توانمند سازی منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان

10- اطلاع‌رسانی از طریق ارائه خدمات رایانه‌ای، برگزاری نمایشگاه، انتشار کتب و نشریات

 

ماده 6- ارکان سازمان:

1-     شورای مرکزی سازمان

2-     رئیس سازمان

3-     شعب و مراکز سازمان

 

ماده 7- شورای مرکزی:

ترکیب شورای مرکزی سازمان به قرار زیر است:

1-     رییس جهاد دانشگاهی بعنوان رییس شورا

2-   رئیس سازمان به عنوان نایب رییس شورا

3-   معاون  پژوهش وفناوری جهاد دانشگاهی

4-   معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی

5-   سه نفر از افراد صاحب‌نظر و فعال در امر اشتغال به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس جهاد دانشگاهی

6-  یک نفر از مدیران مراکز رشد و پارک های علم و فناوری جهاد دانشگاهی به انتخاب روسای مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

7-   یک نفر از روسای شعب به انتخاب مدیران شعب سازمان

8-   یک نفر از مدیران عامل شرکت‌ها و موسسات وابسته به جهاددانشگاهی به انتخاب مدیران   عامل شرکت‌ها و موسسات

9-    یک نفر از روسای مراکز وابسته به سازمان  به انتخاب روسای مراکز

تبصره 1- احکام اعضای بند 5، 6، 7، 8 و 9 برای مدت 3 سال توسط رئیس جهاد دانشگاهی صادر خواهد شد.

تبصره 2- دبیر شورای مرکزی ازمیان معاونان سازمان توسط نایب رییس شورا انتخاب میگردد.  

 

ماده 8- وظایف شورای مرکزی:

1-     تعیین خط‌مشی کلان سازمان

2-  بررسی و تصویب طرح‌های بلند‌مدت و میان‌مدت سازمان با توجه به سند چشم انداز و برنامه های توسعه جهاد دانشگاهی

3-  بررسی و تأیید بودجه سازمان بر اساس گزارش رییس سازمان

4-  بررسی و تأیید تشکیلات سازمان

5-  نظارت بر حسن اجرای وظایف رئیس سازمان

6-  بررسی و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نیاز و پیشنهادی رئیس سازمان با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های جهاد دانشگاهی

7-  بررسی و تصویب تأسیس  و انحلال شعب و مراکز وابسته

8- ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات امناء پس از تایید رییس جهاددانشگاهی

9- پیشنهاد انحلال سازمان به هیأت امناء پس از تایید رییس جهاددانشگاهی

 

ماده 9- رئیس سازمان:

رئیس سازمان توسط رئیس جهاد دانشگاهی به هیأت امناء پیشنهاد و پس از تأیید با حکم رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان رئیس سازمان و معاون رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده10- وظایف رئیس سازمان:

1-    اجرای مصوبات شورای مرکزی

2-    انجام کلیه امور اجرایی و اداری سازمان در چارچوب آئین‌نامه‌های جهاد دانشگاهی

3-    ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی در جهت ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های سازمان

4-    افتتاح حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب مقررات و ضوابط جهاد دانشگاهی

5-    امضاء کلیه مکاتبات اداری سازمان و اسناد مالی تعهدآور سازمان

6-    تهیه و تنظیم بودجه سالانه برای تسلیم به شورای مرکزی و اعمال مفاد آن پس از تصویب هیأت امناء جهاد دانشگاهی

7-    ارائه گزارش عملکرد و تراز سالانه به شورای مرکزی

8-    پیشنهاد نمودار تشکیلاتی سازمان به شورای مرکزی

9-    انجام هرگونه فعالیتی که در پیشرفت امور سازمان مفید بوده و منطبق با مصوبات شورای مرکزی سازمان و اساسنامه باشد.

10- نمایندگی سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتی و غیردولتی

11-  تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور  با رعایت قوانین موضوعه

 

ماده 11- شعب و مراکز سازمان:

سازمان می تواند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آیین نامه‌های مربوطه به تشکیل شعبه و مرکز در واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی و یا وابسته به خود اقدام نماید.

 

ماده 12- منابع مالی سازمان: منابع مالی سازمان عبارت است از:

1-    کمک‌های جهاد دانشگاهی

2-    درآمد حاصل از انجام فعالیت‌های سازمان

3-    قبول کمک و هدایای ملی ، منطقه ای ، بین المللی و مردمی

4-    اعتبارات جاری و عمرانی از محل بودجه عمومی

5-    استفاده از تسهیلات بانک‌ها

 

ماده 13- سال مالی سازمان:

سال مالی سازمان از اول فروردین‌ ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود و برای سال اول استثنائاً سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه سال مربوط خواهد بود.

 

ماده 14- سازمان مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 15- این اساسنامه با 14 ماده و 2 تبصره در یکصدو سی و دومین جلسه هیأت امناء جهاد دانشگاهی در تاریخ 9/7/1393  به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.

کلید واژه ها: اساسنامه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱