پژوهشی - آرشیو

کارگاه "کاربرد گیاهان دارویی در شادی و نشاط" برگزار شد
به همت مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک استان؛

کارگاه "کاربرد گیاهان دارویی در شادی و نشاط" برگزار شد

مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: به همت مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک  جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، کارگاه "کاربرد گیاهان دارویی در شادی و نشاط" در بیرجند برگزار شد. 

ادامه مطلب