سمینار آموزشی تفکر سیستمی

تاریخ برگزاری : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ رویدادها
سمینار آموزشی تفکر سیستمی