کارگاه کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۵

کارگاه کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی توسط مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی برگزار شد